Algemene voorwaarden

Wedstrijdreglement voor deelnemers aan "Fiets 'm erin", georganiseerd door Jong Gelre Maurik.

Het spel

1. De deelnemers zullen individueel of in teamverband (max. 2 personen) proberen, gezeten op een voertuig/constructie afgeleid van een fiets, een wedstrijdtraject van 20 meter lang en het smalste deel 19 cm breed, zo snel mogelijk af leggen.

2. Winnaar is de deelnemer of het team die volgens de officiële tijdwaarneming het wedstrijdtraject het snelst aflegt. De tijdwaarneming geschiedt door middel van een stopwatch. Over te tijdwaarneming kan niet worden gecorrespondeerd.

3. Voertuigen die tijdens het afleggen van het traject omslaan of in het water geraken, worden van tijdregistratie uitgesloten.

4. De start van de officiële tijdwaarneming wordt aangegeven door middel van een startsein en eindigt door middel van optische tijdwaarneming.

5. Behalve voor de winnaar is er ook nog een andere prijs te winnen. Er wordt een prijs uitgereikt aan de deelnemer met het meest originele voertuig (de originaliteitsprijs) en aan de deelnemer met de meeste pech (de pechprijs).

6. Bij de orginaliteitsprijs wordt er beoordeeld op de volgende punten:

- Creativiteit
- Actualiteit
- Complexiteit
- Materiaalgebruik

Het voertuig

7. De voertuigen moeten aan de volgende specificaties voldoen:

Maximaal aantal wielen: 3
Maximaal aantal opzittende: 2

8. Het voertuig moet met menselijke kracht worden voortbewogen.

9. Het is niet toegestaan dat de deelnemer(s) tijdens het afleggen van het wedstrijdtraject met de voeten de baan aanraken, of dat het voertuig tijdens het wedstrijdtraject in contact komt met het water (deelname is dan niet uitgesloten, tijdregistratie wel! De deelnemer(s) komt alleen nog in aanmerking voor de originaliteitsprijs of pechprijs)

9. Zelfgebouwde voertuigen waarin men geheel of voor een groot gedeelte 'opgesloten' zit, dienen voorzien te zijn van meerdere ruime ontsnappingsmogelijkheden!

10. Het is deelnemers verboden gebruik te maken van middelen onder druk. Daaronder verstaan wij o.a. oliedruk, veren onder spanning of persdruk.

11. Er mag geen gebruik worden gemaakt milieubelastende of anderszins schadelijke stoffen.

12. Er mogen zich geen scherpe, puntige of losse voorwerpen cq onderdelen aan het voertuig bevinden.

De wedstrijdbaan

13. Het wedstrijdtraject bevindt zich een aantal centimeter boven het water en heeft een totale lengte van ongeveer 20 meter (exclusief start- en finishplatform). Het startplatform bevindt zich op de kade, het finishplatform bevindt zich op het water.

Algemene regels

14. Het voertuig van de deelnemers wordt voorafgaande aan de wedstrijd technisch gekeurd, waarbij streng gelet wordt op naleving van het reglement. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding betreffende eventuele aanpassing van het voertuig dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Het staat de wedstrijdleiding te allen tijde vrij om de deelnemers c.q. het voertuig, om haar moverende redenen, uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

15. De deelnemers mogen op de evenementendag niet jonger zijn dan 10 jaar. Minderjarige deelnemers (jonger dan 16 jaar) dienen één van de ouders/voogd op het inschrijfformulier voor akkoord te laten ondertekenen.

16. Deelnemers die onder invloed verkeren van alcohol, drugs of andere geestverruimende stoffen worden uitgesloten van deelname.

17. De deelnemers dienen zich op de evenementendag te melden bij de deelnemersregistratie. Hier krijgt de deelnemer een wedstrijdnummer. De wedstrijd wordt uitgevoerd aan de hand van de wedstrijdnummers die oplopend worden afgegaan. Te laat komen kan leiden tot diskwalificatie.

18. De deelnemers zijn verplicht schoenen te dragen tijdens hun deelname.

19. Iedere deelnemer is verplicht een helm te dragen (wordt eventueel beschikbaar gesteld).

20. Deelnemers zijn verplicht een zwemvest te dragen (wordt eventueel beschikbaar gesteld).

21. Elk voertuig dient voorzien te zijn van een drijver die door middel van een lang touw bevestigd is aan het voertuig.

Juridische zaken

22. Het is de deelnemers verplicht zich te kunnen legitimeren indien de organisatie of vrijwilligers daarom vragen.

Indien de deelnemer zich niet aan deze verplichting kan voldoen behoudt het de organisatie om deelname uit te sluiten.

23. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor inschrijvende teams/deelnemers uit te sluiten van deelname.

De interpretatie van het wedstrijdreglement is uitsluitend voorbehouden aan de wedstrijdleiding.

Onder wedstrijdleiding wordt verstaan de organisatie en de vrijwilligers van Jong Gelre Maurik alsmede de daartoe aangewezen personen.

24. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om het evenement naar een later tijdstip te verplaatsen of het evenement te annuleren.

25. De organisatie en haar vrijwilligers zijn tegenover deelnemers, hun erven of rechtverkrijgenden niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die door deelnemers in verband met deelname aan het evenement 'Fiets 'm erin' direct of indirect of op welke wijze dan ook worden geleden, inclusief de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgschade. Dit geldt ook voor mogelijke schade als gevolg van verplaatsing en/of annulering van het evenement.

**Deelnemers doen mee voor eigen rekening en risico**

26. Deelnemers zijn aansprakelijk voor de door hen dan wel als gevolg van hun deelname veroorzaakte schade (zoals maar niet beperkt tot door hun voertuig of gebruikte materialen veroorzaakte schade).

27. Het is de organisatie van Jong Gelre Maurik te allen tijde toegestaan dit wedstrijdreglement wijzigen.

29. De deelnemers zullen ná het verlaten van de baan zelf zorgdragen voor het opruimen van hun voertuig alsmede de reststukken.

28. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaren deelnemers het wedstrijdreglement te hebben ontvangen

Eén aanspreekpunt voor al je communicatie | Website | Marketing | Print | Sign